Betynka

Provozní řád

Organizace BETYNKA

Zaplacením zálohy, celé částky či části kurzovného (akce) souhlasí každý účastník s tímto provozním řádem.

Organizace – organizací se v tomto Provozním řádu rozumí spolek BETYNKA,
IČO: 26644029, sídlem Suchý vršek 2115/14, Stodůlky, 158 00 Praha,
sp. zn. L 14145 vedená u Městského soudu v Praze;
Účastník – osoba, která má u organizace zaplacenou část platby kurzu či akce
Zařízení – budova a její zařízení v místě konání kurzů nebo akcí
Kurz – výuka v rámci určeného časového období s daným počtem lekcí
Akce – všechny ostatní aktivity pořádající organizací vyjma „kurzů“

1. Zaplacením celé částky, nebo její části za daný kurz, vyučovací hodinu nebo akci souhlasí účastníci se všemi podmínkami organizace, s Provozním řádem organizace, s lázeňským a provozním řádem daného zařízení. Každý účastník se zavazuje se jimi řídit. Nedodržením řádu mu hrozí sankce, či vyloučení.

2. Vstup na daný kurz či akci je umožněn pouze osobám, které mají výuku, akci či program řádně celý zaplacen.

3. Zaplacené plné částky ani části za kurzy, akce a programy se nevracejí. Výuku lze včas omluvit a čerpat náhradu.

4. Na lekce kurzů a na akce je zakázán vstup osobám
- s akutním nebo infekčním onemocněním či závažnými poruchami vnitřních orgánů (např. bradavice, molusky, opary, rýma aj.)
- po požití alkoholu a narkotik
- při napadení parazity
V případě zjištění některé z výše uvedených skutečností v průběhu konání kurzu či akce, hrozí účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci pokuta do 10000,-Kč a hrazení nákladů s odstraněním škod tímto vzniklých.

5. Na kurzy a akce mají povolen vstup pouze osoby jež jsou účastníky těchto kurzů nebo akcí. Ostatním osobám je vstup povolen jen po předešlé domluvě, ve vhodném oblečení a obuvi a pouze do některých prostor. Po domluvě je možné filmovat a fotografovat, není však možné do programu zasahovat a rozptylovat děti a další účastníky (např. máváním, pokřikováním, pískáním atd.).

6. Účastníci kurzu a akcí přicházejí do šaten, vstupních prostor a míst k předávání nezletilých účastníků včas dle instrukcí u daného kurzu či akce, nikdy ne dříve. Opouštějí tato místa v čase tak, jak mají dáno v pokynech sepsaných u jednotlivých kurzů a akcí.

7. Věci si každý účastník ukládá na místa k tomu určená. Je zakázáno nosit cennosti. Boty se ukládají na místa k tomu určená nebo je lze nosit do šatny pouze v igelitové tašce (určené výhradně k těmto účelům). Je možné si nosit osobní věci do prostor přímého konání výuky či programu v igelitové či sportovní tašce, a tu si odložit na vyhrazená místa. Za odložené věci neručíme.

8. Všichni účastníci kurzu i jejich doprovod musí dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla dána pro prostor konání kurzu. Osoby se musí chovat tak, aby neohrozili nebo neomezili sebe či jiného účastníka kurzu.

9. Každý účastník kurzu musí s sebou mít na každou výuku notýsek (legitimaci, kartičku), bez něhož nebude na výuku vpuštěn. Notýsek (legitimaci, kartičku), dostane účastník na 1. lekci kurzu. Obalený notýsek (legitimaci, kartičku), je každý účastník povinen před výukou předložit pracovníku organizace v místě konání kurzu, a to na místě k tomu určeném (o místě bude účastník informován před začátkem kurzu nebo akce).

10. Všichni účastníci jsou povinni chodit na výuku i k odjezdům na akce včas, aby nedošlo k narušení průběhu konání výuky nebo akce. Při pozdním příchodu nemusí být účastník na výuku/akci přijat, a to bez možnosti náhrady.

11. Účastníci kurzů/akcí mohou konzumovat jídlo a nápoje pouze na místech k tomu určených. Po jídle po sobě vždy uklidí, je-li to nutné, požádají o zapůjčení úklidového materiálu. V případě nedodržení pořádku, ničení zařízení, pomůcek aj. (ve všech zařízeních a při všech akcích) může organizace, majitel nebo provozovatel zařízení udělit pokutu do výše 2000,-Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) a úhradu odstranění škod s tímto spojených. Při opakovaném porušení bude účastník z kurzu nebo akce vyloučen bez možnosti náhrady.

12.Zaplacením celé částky, nebo její části za daný kurz, vyučovací hodinu nebo akci souhlasí účastníci s fotografováním a informováním o dětech a možnosti uveřejňování těchto materiálu na sociálních sítích, propagačních a prezenčních materiálech a dalších materiálech. V případě, že si nepřejete fotografování, prosím o vyplnění poznámky v přihlášce, kde napíšete "Fotografování si nepřeji".

12. V ceně kurzů a akcí není zahrnuto žádné pojištění účastníků. Je vhodné si zajistit vlastní pojištění. Členové Aktivního Clubu Betynka (ABC) mají pojištění zajištěno.

13. Storno podmínky:

KURZY:
• stornování kurzu 30 dní před jeho začátkem bude účastníkům (příp. jejich zákonným zástupcům) z kurzovného odečten storno poplatek ve výši 500,-Kč.
• při odhlášení z kurzu později, bude odečten storno poplatek ve výši 100 % zaplaceného kurzovného.

AKCE tuzemské:
• 90 dní před zahájením – storno poplatek 500,-Kč
• 51-89 dní před zahájením – storno poplatek ve výši 30 % z plné ceny akce
• 31-50 dní před zahájením – storno poplatek ve výši 70 % z plné ceny akce
• 30 dní a méně před zahájením – storno poplatek ve výši 100 % z plné ceny akce

AKCE zahraniční:
• řídí se podmínkami cestovní kanceláře pořádající danou akci v zahraničí

SPECIFIKA PRO KURZY PLAVÁNÍ:
I. Lektoři plavání zodpovídají za nezletilé účastníky pouze v bazénu v čas konání lekce. Je nutné děti předávat a vyzvedávat včas na místě k tomu určeném. Pokud dítě potřebuje častěji odcházet na WC, může si rodič s ředitelkou organizace nebo administrátorem na bazénu domluvit svoji přítomnost u výuky (vždy je nutné převlečení rodiče-plavky, nebo kraťasy a tričko). Tento rodič však musí dodržet Provozní řád organizace, provozní a hygienický řád zařízení.
II. Každý účastník kurzu je automaticky přihlášen na další pololetí do stejného kurzu. V případě nezaplacení části nebo celé částky kurzu do data splatnosti uvedeném na podkladech pro platbu, je místo účastníka bez identifikované platby nabídnuto dalším zájemcům.
III. Jednotlivé lekce výuky lze omluvit. Včasné omluvy s možností náhrady lze provádět:
a) e-mailem min 24h před začátkem výuky
b) SMS do 8:00 ráno dne výuky na tel.: 603 174 519
c) v systému webooker min. 4h. před začátkem výuky.
Pozdější omluvy budou zaznamenány jako „Omluva bez náhrady“, kdy není možné
omluvenou hodinu nahradit. V žádosti o omluvu je třeba uvést jméno a příjmení
účastníka, místo kurzu, čas konání a skupinu.
IV. Za včasně omluvené lekce výuky lze čerpat náhrady.
V. Náhrady je možné čerpat i na jiných místech, kde organizace pořádá výuku a akce. Náhrady je umožněno čerpat pouze v rámci stejné úrovně skupiny odpovídající standardnímu kurzu a akci. Dále mohou po domluvě čerpat náhrady rodiní příslušníci.
VI. Náhradu je nutno domluvit před samotnou výukou.

V Praze 15.10.2017 zpracovala Bc. Martina Ježková,DiS.

Tento řád je vyvěšen na všech nástěnkách zařízení, kde provozujeme svou činnost, v notýscích, na www.betynka.cz a www.betynka.eu.
Všichni účastníci se zavazují, že se budou řídit Provozním řádem organizace.

11